Privacy Policy Big C

Onderhavige privacy policy is van toepassing op de websites van BIGC, met zetel in Kleine Meylstraat 26, 2550 Kontich en KBO nummer 543 810 110 .

Deze policy geeft inzicht in de persoonsgegevens die wij van jou als gebruiker verwerken, de doeleinden waarvoor we deze verwerken en de wijze waarop we met deze persoonsgegevens omgaan. Wij raden jou dan ook aan om deze privacy policy zorgvuldig te lezen.

Indien je nog vragen zou hebben omtrent onze diensten en uw privacy, kan je ons steeds contacteren via info@bigc.be

BIG C beschouwt de zorgvuldige omgang met persoonsgegevens als een prioriteit. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze processen houden wij ons aan de eisen die de GDPR en de Wet Verwerking Persoonsgegevens van 30 juli 2018 hiervoor stelt.

Deze Privacy Policy kan regelmatig worden aangepast of geactualiseerd. Wij verzoeken je dan ook vriendelijk om deze Privacy Policy geregeld te raadplegen, zodat je steeds over de meest recente versie beschikt.

A. Welke persoonsgegevens verwerken wij? 

Wanneer je via onze websites of op een andere manier solliciteert voor een vacature, vragen wij jouw goedkeuring voor de verwerking van jouw persoonlijke gegevens om het voor ons mogelijk te maken jou te helpen bij het vinden van een geschikte job.

A.1. Wanneer je onze websites gebruikt, verzamelen wij:
- technische informatie nopens jouw apparaat, zoals jouw IP-adres, browsertype, geografische locatie en besturingssysteem
- informatie nopens jouw surfgedrag, zoals de tijd die je op een pagina spendeert, welke links je aanklikt, welke pagina's je bezoekt en hoe vaak je een bepaalde pagina bezoekt, al dan niet via cookies (zie Cookie Policy)

A.2. Wanneer je een contactformulier invult kunnen wij de volgende zaken verzamelen:
- naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer
- de loggegevens van jouw bericht (datum, tijdstip)

A.3. Wanneer je door ons wordt beschouwd als talent kunnen wij verzamelen:
- notities gemaakt lopende de sollicitatieprocedure
- evaluatieformulieren, aanbevelingen, resultaten van test en assessments
- loonfiches
- externe en interne payroll informatie
- de loggegevens van het gesprek (datum, tijdstip, met wie je communiceert,…)
- andere persoonlijke gegevens die je aan ons verstrekt.

A.4. BIG C verwerkt bijkomend soms publieke gegevens, namelijk gegevens die zich bevinden in publieke databanken zoals de kruispuntbank der ondernemingen, gegevens die je zelf publiek hebt gemaakt op een website, gegevens die algemeen bekend zijn of in de pers zijn verschenen.

A.5. Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde gegevensverwerking of profilering.


B. Doeleinden en rechtsgrond voor de verwerkingen 

Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens om jou op een persoonlijke en efficiënte manier de gevraagde informatie, producten en diensten te kunnen aanbieden.

B.1. Indien je ons contacteert via het contactformulier met een vraag of opmerking, verwerken wij jouw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang (om jouw vraag te kunnen beantwoorden) op basis van de rechtsgrond uitvoering van de overeenkomst (indien je een beroep wenst te doen op onze services).

B.2. Wanneer je op zoek bent naar een job, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens om:
- jou te helpen een geschikte job te vinden
- met jou te communiceren over openstaande functies en de voortgang van eventuele sollicitaties
- jouw gegevens te bezorgen aan geschikte toekomstige werkgevers, in het kader van het sollicitatieproces
- je meldingen te bezorgen over openstaande functies waarvan wij denken dat die jou zouden kunnen interesseren
- jou te helpen en te adviseren tijdens jouw zoektocht naar een nieuwe job
- jou informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt
- jou feedback te vragen over onze diensten en onze verplichtingen aan onze klanten te kunnen naleven wanneer je een job krijgt aangeboden.

Dit doen we op basis van de rechtsgrond uitvoering van de overeenkomst. We hebben het immers tot onze plicht gemaakt om de juiste kandidaat te koppelen aan de juiste vacature en opdrachtgever.

B.3. Als je ons als opdrachtgever vraagt om met jou samen te werken, verwerken wij jouw persoonlijke gegevens om:

- jou de gevraagde dienstverlening te kunnen bieden
- jou verslagen te bezorgen over het werk dat wij voor jou uitvoeren
- jou advies te geven aangaande relevante diensten en producten
- jou informatie te geven over de algemene trends op de vacaturemarkt
- jou feedback te vragen over onze diensten.

Ook hier is de rechtsgrond de uitvoering van de overeenkomst.

B.4. Daarnaast verwerken wij jouw persoonlijke gegevens om wettelijke verplichtingen na te leven of om te beantwoorden aan eventuele redelijke vragen van bevoegde ordehandhavingsdiensten of -vertegenwoordigers, het gerecht en overheidsinstanties of -organisaties, waaronder bevoegde gegevensbeschermingsinstanties.

Dit doen wij op basis van een wettelijke verplichting.

B.5. Wij verwerken jouw persoonlijke gegevens om statistische analyses uit te voeren met het oog op het verbeteren van onze websites, producten en diensten of het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten.

Dit op basis van ons gerechtvaardigd belang.

B.6.Tot slot kan het ook zijn dat wij persoonsgegevens van jou verwerken in het kader van events, whitepapers, webinars of in functie van direct marketing.

In deze gevallen beroepen wij ons op de rechtsgrond toestemming. Deze toestemming wordt door BIG C en haar entiteiten steevast gevraagd op het moment (en op de locatie op de website) waar zij de gegevens op basis van toestemming wenst te verzamelen.

Tegen een gegeven toestemming kun je ten allen tijde jouw bezwaar laten gelden, zonder enige motivering. Je kunt hiertoe contact opnemen via info@bigc.be


C. Doorgifte aan derden  

Wij verstrekken, noch verkopen, geen persoonsgegevens aan derden zonder jouw toestemming.

Uitzonderingen op deze regel zijn de uitwisseling tussen de met BIGC verbonden of geassocieerde ondernemingen, op basis van het gerechtvaardigd belang van BIG C. Ook in het kader van de uitvoering van jouw overeenkomst met BIGC is het mogelijk dat een doorgifte van persoonsgegevens plaatsvindt, alsook ingeval van een wettelijke bepaling of rechterlijke uitspraak. Ten slotte kan het ook zijn dat BIG C persoonsgegevens doorgeeft in het kader van een fusie of overname. In dat geval wordt echter steeds het nodige gedaan om deze doorgifte zo minimaal mogelijk te houden en zo maximaal mogelijk te beveiligen.

BIG C mag ook derden inschakelen die onder haar toezichtbepaalde in deze privacy policy genoemde verwerkingen van persoonsgegevens uitvoeren of mee helpen faciliteren. Deze derde partijen handelen in dat geval steeds onder de verantwoordelijkheid van BIG C en mogen geen eigen verwerkingen op persoonsgegevens uitvoeren. Deze partijen worden ook steeds gebonden dooreen specifieke verwerkersovereenkomst.


D. Beveiliging van uw persoonsgegevens

BIG C garandeert een kwalitatief niveau van gegevens- en databeveiliging, en dit door het nemen van alle noodzakelijke & redelijke technische en organisatorische maatregelen. Wij streven ernaar om deze maatregelen op geregelde tijdstippen te evalueren en indien nodig bij testuren. BIG C aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid, noch voor directe noch voor indirecte schade dat voortvloeit uit een onrechtmatige verwerking van een derde van jouw persoonsgegevens.


E. Bewaartermijn

BIG C zal jouw persoonsgegevens bewaren en verwerken voor een periode die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst en in functie met de doeleinden van de verwerking, zoals hierboven omschreven.

Een geschikt profiel is immers een dynamisch gegeven, aangezien je als talent of opdrachtgever meegroeit en zo een nieuw arsenaal aan functies aanboort.

Jouw persoonsgegevens worden zodoende als volgt bewaard: voor de duur van de diensten overeenkomstig de hierboven omschreven doeleinden geldteen actieve bewaarperiode en van zodra er geen sprake meer is van enig contact, gedurende een passieve bewaarperiode van 5 jaar.


F. Jouw rechten

Bij de verwerking van jouw persoonsgegevens heb je verschillende rechten. Wanneer wij voor een verwerking om toestemming vragen, dan kan je die toestemming op elk moment weer intrekken.

Als je een van deze onderstaande rechten wil uitoefenen, kan je ons steeds contacteren op volgend e- mailadres: info@bigc.be.

- Recht op toegang en inzage
- Recht op verbetering, verwijdering en beperking
- Recht op het wissen van uw gegevens
- Recht op ongemotiveerd en kosteloos bezwaar tegen direct marketing
- Recht op intrekking van uw toestemming
- Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

Wij proberen jouw verzoek steeds te beantwoorden, en indienmogelijk te behandelen, binnen de maand na ontvangst.

Om jouw aanvraag concreet en correct te behandelen vragen wij om zo specifiek mogelijk te zijn bij het richten van jouw aanvraag. Daarnaast moeten wij de identiteit van de verzoeker kunnen nagaan. Gelieve dan ook een kopie van jouw identiteitskaart te voegen bij jouw verzoek.


G. Vragen of klachten

Als je vragen of klachten hebt over de manier waarop wij jouwpersoonsgegevens verwerken, kan je steeds terecht op volgend e-mailadres: info@bigc.be

Daarnaast heb u steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit: Drukpersstraat 35, 1000 Brussel,contact@apd-gba.be